Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Wódkę pije się nie po to, aby smakowała. Wódkę się pije, żeby rozmawiać.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Marcu,  bądź dla mnie dobry...
— proszę...
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
5315 e10c 420
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasmutnazupa smutnazupa
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom

February 15 2017

5821 6680
Reposted fromlaters laters
5690 f8df 420
Tags: Love
8289 11c8 420
Reposted frommagdenvja magdenvja
5656 8fc4 420
Reposted frommagdenvja magdenvja
Nie ma dzisiaj we mnie życia. Wczoraj też nie było 
— Ky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl